RAHDARSANAT

The Best Way to Buy and to Sell Cars
راهنماي درزگيري :

 

درزگيري يكي از روش هاي نگهداري پيشگيرآسفالت است كه پيمانكاران و شهرداري ها بينوسيله عمرآزاد راهها وپاركينگهارا افزايش مي دهند و به مقدارمتنابهي در هزينه ها صرفه جويي مي كنند.  براي يك درزگيري ايده آل ، اپراتورها بايد آموزش خاصي در مورددستگاهها و تجهيزات داشته باشند.


  چرا درزگيري :

 درزگيري طول عمرآسفالت خيابان ها ، آزاد راهها  ،پاركينگ ها و حياطهارا افزايش مي دهد.

تركهاي خيابان ها به سبب انبساط يا انقباض ناشي از تغيير ونوسان در درجه حرارت رخ مي دهد. اين تركها باعث نفوذ آب به بيس آسفالت شده ويكپارچگي و يكدستي آن را از بين مي برند. اگر اين فرايندمتوقف نشود، آسفالت دچار دگرديسي شده و دست اندازوپستي وبلندي درآن به وجود مي آيد.  درزگيري پروسه ايست براي جلوگيري از نفوذ آب به لايه هاي زيرين و خسارت بيشتر.

اين فرايند مي تواند توسط دو نوع درزگيرگرم وسرد انجام پذيرد. بطوركلي درزگيري عمر فضاهاي پوشيده شده از آسفالت را افزايش مي دهد.

با توجه به تحقيقات انجام شده پيشگيري بموقع،

مي تواندعمر مفيد راتابيش از10سال افزايش دهد. روش درزگيري حتي از روش هايي چون chip seals,micro paving , overlayو slurry seals نتيجه بهتري مي دهد.

به عنوان يك مزيت ديگر، هزينه درزگيري 6/1 هزينه نوسازي است.

به خاطر بسپاريد كه درزگيري يك روش ترميم است نه نوسازي. پس بنابراين هنگامي كه يك قسمت دجار ترك سوسماري مي شود ، آن منطقه بايد برداشته و مجددا"پچ شود.      

 

ايمني :

سادگي استفاده از دستگاه از مواردحائز اهميت مي باشد بدين معنا كه صدمات وارده به اپراتوربه حداقل برسدو درب مخزن دستگاه به گونه اي باشدكه  به  سهولت و به سرعت بازوبسته شود واز پاشيدن شدن موادبه اطراف جلوگيري شود.

 ايمني عمليات به خصوص در اماكن پرتردد بسيار مهم است. استفاده از تجهيزات هشداردهنده جهت آگاه كردن رانندگان الزامي است واپراتورها بايد از ايمني خود اطمينان حاصل كنند. دستگاه تراش ، مواد درزگيري و تجهيزات سنگين همه به تمركز و دقت نيازمندند. استفاده از پوشش مناسب و كلاه ايمني الزامي است. پوشيدن لباس آستين بلند ، شلوار بلند و دستكش مناسب نيز ضروري است.

دستگاههاي تراش و ديگر تجهيزات درزگيري بايدمجهز به سوييچ خاموش كن اتوماتيك باشند كه از بروز حادثه جلوگيري كنند.

انواع ترك :

ترك ها در انواع و اشكال مختلفي بروز مي كنند.به عنوان مثال ترك سوسماري نوعي از ترك است كه بايد ترميم و يا پچ (وصله )شود.

تركهاي انعكاسي/متقاطع :


اين نوع ترك يااز يك طرف آسفالت به طرف ديگر امتداد دارد و يا از قسمت مياني به اطراف گسترش يافته است. دليل بروز اين نوع ترك عدم ثبات كافي براي تحمل فشارهايي است كه بر اثر تغيير در آب و هوادر آسفالت به وجود مي آيد.

تركهاي طولي:

 

اين نوع ترك در طول آسفالت اتفاق مي افتدكه معمولا"با قسمت مركزي آن موازي است. دليل بروز تركهاي طولي هم عدم ثبا ت كافي براي تحمل فشار ناشي از تغيير درجه هواست.

تركهاي متراكم :


بزرگي تركهاي متراكم به 1.5 متر هم مي رسدكه غالبا"به شكل چهار ضلعي بروز مي كندو دليل آن هم سنگيني ترافيك و نقص در بيس آسفالت است.

تركهاي سوسماري  (نقشه اي):

اشكالي شبيه نقشه و يا سوسماردارندكه با درزگيري ترميم نمي شوند.

تركهاي پاركينگ ها:

تركهايي هستند كه حدود سه تا چهار متر از هم فاصله دارندو دليل به وجودآمدنشان مرور زمان،

اكسيد شدن و يا انقباض و آبرفتگي است.

مقدمات درزگيري :

عموما"موارداستفاده روترها جهت تعريض و تعميق تركهاي موحود در آسفالت است. آماده سازي ترك در انجام درزگيري موفقف مهم است. پاكسازي و برش تركهاي در شرف درزگيري، تا 40% موفقيت آن را افزايش مي دهد. هرچند برخي از متخصصين اين گام را حذف كرده و از روش ""BLOW AND GO  استفاده مي كنند وليكن پاكسازي تركها گامي است كه موكدا"توصيه مي شودو جزءمقدمات اصلي به حساب مي آيد.

تراش:


 روترها مجهز به يك درام با تيغههاي مجزاهستندكه مي توانند بر حسب تركهاي نازك يا عريض انتخاب شده و داراي قابليت مانور در عمق ترك مي باشند.

CRACK SAWS

( اره ترك) بيشتر در مكانهاي سيمان پورتلند (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT )مورد استفاده قرار مي گيرد.

به دليل اينكه سطح آزادراهها ترافيك بيشتري را تحمل مي كند، تركهاي متفاوتي دارند و در نتيجه به تراش متفاوتي نيزنياز دارند.

به طور كلي عمق تركها بايد نصف عرضشان باشد. برخي منابع ،عمق هاي برش متفاوتي رابر حسب فضاي ترك و نوع ترافيك موجودمطرح كرده اند.

هنگامي كه فضاي ترك از 100سانتيمتر بگذرد، ترك متحمل استرس بيشتري مي شودوبايد تا حدود3 سانتيمتر در عرض و 2.5 درعمق تراشيده شود.

پوشش پاركينگها كمتر دچار فرسودگي مي شود. پس بنابراين بايدبين  1.9تا   2.5سانتيمتردرعرض و 1.9درعمق تراشيده شوند.

معمولا"عمق ترك نبايداز2.5تجاوزكند.

پس از اتمام مرحله تراش ، تركهاي تغريض شده بايدبرشهاي مربع شكلي بالبه هاي گرد داشته باشند.عمل تراش نبايد بر روي تركهايي كه قبلا"درزگيري شده اند انجام شود.

SAWING   تراش :

اره ترك از تيغه هاي الماسه اي استفاده مي كند كه كه خطهاي يكنواخت و مستقيمي را به وجود مي آوردكه براي  Portland Cement Concrete Pavement (PCCP) سيمان پورتلند استفاده مي شود.

تراش اين تركها به تيغه الماسه12 تا 20 سانتيمتري احتياج داردكه قدرت مانور و دقت آن افزايش يابد.

تركهاقبل از درزگيري بايد بين 1تا2.5 سانتيمتردرعمق تراشيده شوند. اره ترك معمولا"ترك رابيش از 3.5 تا 9.5 سانتيمترعريض نمي كند.

پاكسازي :

 

BACK BLOWER وسيله مناسبي براي درزگيري است . فشارهواي زياد تمام گرد وغباروآلاينده ها را مي زدايد.

وجود آلاينده هادر درون ترك ممكن است باعث شود كه چسبندگي موادبه جداره ها به اندازه لازم نباشد. گردو غبار و آثارباقي مانده از تراش واره بايداز سطح ترك تمييزشده و سطحي كاملا"تمييز به وجود آيد. برخي ازمتخصصين مرحله تراش و اره را حذف كرده ومستقيما"به سراغ"BLOW AND GO " مي روند. هرچندحذف اين دو مرحله توصيه نمي شود.

تجهيزات پاكسازي طوري طراحي شده است كه استفاده ازآن در هر شرايطي امكانپذير باشد. هواي فشرده مي تواند به راحتي در برطرف كردن آلودگي موثرباشد.

يك جاروي برقي معمولي نيز مي تواند گردوغباررا بزدايد وليكن اجزاي بزرگتر باقي خواهند ماند. بنابراين بيشتر شهرداري ها ترجيح مي دهندازكمپرسورهايي باقدرت بالا استفاده كنند.

مرحله حرارت دهي :


در اين مرحله هواي فوق العاده گرم رابا هواي فشرده تركيب كرده و براي پاكسازي وتمييزكردن جداره درزهاوبرطرف كردن رطوبت ونيزگرم كردن جداره درز براي قبول بهتر مواد وچسبندگي دلخواه مورداستفاده قرارمي گيرد.   

 عواملي كه باعث بروزچسبندگي منفك مي شوند بدين قرارند:

هواي سرد ، آلودگي ورطوبت.

براساس تحقيقات ( STRATEGIC HIGHWAY RESEARCH PROGRAM) SHRP درزها قبل ازانجام عمليات درزگيري بايدحتما"توسط حرارت وياحرارت وفشارموردگرمايش قرارگيرند.

نازل هواي گرم طوري طراحي شده است كه پروپان و هواي فشرده راباهم تركيب كرده وهواي گرم توليدمي كند. بنابر سازنده نازل ،يا فقط حرارت از آن خارج مي شود ياشعله وحرارت. اين وسيله بيش از1100درجه سانتيگرادحرارت توليدكرده ورطوبت را ازبين مي بردوتمييزي مضاعفي به تركها مي دهد.

دراغلب مواقع اين قسمت بر روي كشندهاي كه مخزن را حمل مي كند حمل مي شود.

قرارگرفتن ديگچه بر روي قسمت جلويي كاميون ، به اپراتور امكان مي دهد كه ترك را فورا"قبل از درزگيري حرارت دهد.

دقت بالاي اپراتور در اين مرحله ضروري است چراكه ترك بايد صرفا"گرم شود نه اينكه بسوزد.

انتخاب مواد:

انتخاب و ادراك مولفه هاي موادوشرايط درزگيري بسيار مهم است. اگرمواد به صورت اشتباهي مورداستفاده قرارگيرد، خسارت وارده به مراتب بيشترازسودعمليات خواهد بود.

درانتخاب مواد، آيتم هاي آب وهوا ، نوع وسايل نقليه وترافيك مهم مي باشد.

درهرشرايطي ويژگيهاي كلي واوليه اي وجود داردكه براي انجام عمليات فابل قبول لازم است:

1  -  مواددرزگيري به راحتي ازدستگاه خارج شده و درون ترك جاي گيرد.

 2  -  مواد، ازچسبندگي و پيوند مناسبي برخوردارباشند.

3   -  استحكام و پايداري مواد در مقابل حرارت بالاباشد.

4   -  انعطاف پذيري و قابليت كشش موادحتي در دماي پايين هم در حد قابل قبول باشد.

5   -  پايداري نسبت به افت درجه هوا.

6   -  كوتاه بودن زمان سفت شدن .

مواد درزگيربايد ازمنبع تاييدشده ويابرطبق استاندارد تامين گردد.

برطبق آزمايش هاي انجام شده توسط ASTM (AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIAL)                                                                                                                  

و AASHTO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS                                                                                ونمايندگيهاي ائتلافي ، بهترين نوع مواددرزگير ، موادپليمراصلاح شده است كه به دليل انعطاف پذيربودن به راحتي در ترك جاي مي گيردوفشاركمتري به پيوستگي موادواردمي كند.

مواددرزگير بايد هميشه قبل از اجراموردآزمايش قرارگيرندواپراتوربايداطمينان حاصل كند كه بسته بندي و پك مواد آسيب نديده است .

 

3گروه ازمواددرزگيروجوددارد:

 

1-  مواد درزگيرترموپلاستيك گرم .

مولفه هاي اصلي اين مواد آسفالت ، پليمرو رزين احياشده وپركننده هاي كاني مي باشد.

 

مصارف اين درزگير، ACP (ASPHALT CONCRETE PAVEMENT) وPCCP (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT )  مي باشد.

 

اين مواد به دو صورت وجوددارند:

موادي كه باآتش مستقيم و در مخازن خاص گرم مي شوند.

نوع دوم موادي هستند كه تحت تاثير روغن داغ زير ديگچه گرم مي شوند. مواد درزگيرگرم مي تواند گزينه بسيارمناسبي در انواع پروژه ها باشد. مقدارلازم مواد درزگيرهم مي تواندبا توجه به تجربه عمليات قبل مورد محاسبه قرارگيرد. قالب مواد حدودا"15كيلو وزن دارد كه به صورت مجزا بسته بندي شده اند.

مقدارموادموردنياز:

عرض    اينچ                 طول    اينچ                    عمق    اينچ                  مقدارموادموردنياز

 

 

1    2/1                          100                                4/1                          19lbs.- 8kg      يك بسته

1    4/1                         120                                8/3                           28 lbs-12  kg  يك بسته

1                                  150                                2/1                           39  lbs-17 kg  دو بسته

    8/7                           170                                8/5                            48lbs-21kg   دو بسته

    4/3                           200                               4/3                             58 lbs-26kg  دو بسته

    8/5                           240                                8/7                           65 lbs -29kg سه بسته

   2/1                            300                                 1                             75 lbs -34kg  سه بسته 

   8/3                           400                           1   4/1                           94  lbs-42kg چهار بسته

   4/1                           600                           1   2/1                           111 lbs -50kgچهاربسته

 

 

 

2-  مواددرزگيرترموپلاستيك سرد:

اين نوع از مواد، امولاسيون آسفالت پوشانده شده با پركننده هاي كاني هستند كه براي تركهاي باريك تاعرض 3.4 اينچ (حدود8 سانتيمتر)در ACP و PCCP مورداستفاده قرار مي گيرند.

اين نوع از مواد را نمي توان در هنگام پيش بيني باران يا افت دما تازير 10 درجه سانتيگراد استفاده كرد.

مواد درزگيرسردمعمولا"احتياج به همزن داردومي تواند توسط وسيله خاصي –ديگ –و يا تجهيزات پركنندگي تركها مورداستفاده قرارگيرند.

مواد درزگير سرد از نظر اقتصادي براي پروژه هاي كوچك مناسبند. اين مواد در سطل يا بشكل استوانه و عصايي بسته بندي شده اند.

     3  -   موادسيليكني :

اين گونه از مواد براي تركهاي اره زده شده مورداستفاده قرار مي گيرند. موادسيليكن توسط لوله نازل ويا بالك تزريق مي شودودر قالبهاي سطلي وتيوپي بسته بندي شده اند.

حرارت دهي مواد:

بعضي از ذوب كننده ها به وسيله چرخش مدام مواداز پايين به بالا و با اطمينان به استواري مواد، باعث ذوب شدن مواد مي گردند.

ذوب كننده ها معمولا"توسط وسيله اي كشيده مي شوندبطوريكه نازل با سيستم پمپ و ارسال هماهنگي دارد.

اين سيستم شامل شلنگهاي تك يا دوتايي همراه با منضمات هستندكه براي تزريق مستقيم موادگرم در درون ترك ها استفاده مي شوند.

بسته به اندازه پروژه وظرفيت ديگ ،تغذيه مخزن ممكن است به بيش از يك نفر احتياج داشته باشد. پروژه هاي بزرگتر، ممكن است به دو كارگردر هر طرف ديگ احتياج داشته باشند. براي همين دودر در دوطرف ديگ تعبيه شده است. درهاي زاويه داربازو بسته كردن دررا راحتتر واز پاشيدن مواد به اطراف جلوگيري مي كند.

  درجه حرارت ايده آل :  

دستورالعل شركتهاي سازنده درجه حرارت مطلوب رانشان خواهد داد. بطورنمونه درجه حرارت پيشنهادي بين 176 تا 210 درجه سانتيگراد مي باشد. يك تفنگ گرمايشي مادون قرمز وسيله مناسبي براي اطمينان از درجه حرارت موادوكنترل كيفيت آن است.

بكارگيري مواد:

همانطور كه مواد سرد مي شود،14%منقبض مي شود (دچارآبرفتگي مي شود).

زمانبندي يكي ازجوانب مهم درزگيري مي باشد. دردرجه هواي بسيار گرم يا بسيارسرد، نتيجه دلخواه به وجود نمي آيد. درجه هواي بين 7 تا 18درجه سانتيگراد، شرايط بسيارمناسبي است براي انجام اين عمليات .

بنابرين بهار و پاييز بهترين زمان براي انجام عمليات درزگيري مي باشد.

تكنيكها و تجهيزات در پروسه درزگيري متفاوت هستند  و روش اجرا به نوع مواد درزگيري و دستگاه هاي به كارگرفته شده بستگي دارند .

  مواد درزگير گرم :

ابزار :

 برخي از متخصصان براي حرارت دادن مواد از ديگ مخروطي شكل استفاده مي كنند، كه مواد پس از گرم شدن از طريق شيلنگ داخل ترك تزريق ميشود .

بكارگيري مواد :

مواد درزگیری هرگز نباید بیش از 4 سانت از سطح اسفالت بالاتر باشد . كفشك u   شكل به اپراتور اجازه ميدهد كه مواد درزگير را مسطح كند و مازاد آن را برطرف كند .

روش  method

پیمانکاران و شهرداریها روش مختص به خود را دارند . ابتدا ترک باید حدود ¾  پر شود و سرد شود. قبل از سرد شدن كامل ترک باید کاملاً پر شود .

برخی از متخصصان پیشنهاد می کنند که مواد درز گیری تقریباً حدود3 سانت ازدرزخارج شود. این تکنیک ها نتجه بهتری دربرخواهندداشت چرا که درجه اطمینان از اینکه ترک به روش مناسبی پر شده بیشتر است و دیگر رطوبت در آن رسوخ نمی کند .

مواد درزگیری هرگزنباید بیش از 4 سانت از سطح اسفالت بالاتر باشد . چراکه ممکن است به وسیله برخورد با دیگر وسایل ازجملهبرفروب کنده شود .

برای جلوگيري از ايجادحالت برآمده از یک کفشک V یا U شکل استفاده میشود . که سطح مواد را صاف کرده و مواد اضافی را به اطراف پخش میکند . این کفشک مواد را به حالت تو گرد و مقعر در می آورد و انسجام مواد را در شرایط هوائی متغیر افزایش میدهد.

سر انجام تکنیکهای درزگیری مقعر (اور لب ) به علت پذیرش و مقبولیت بیشتر در امریکا به عنوان یک ضرورت در خواهد آمد.

 گام نخست :     نصب اوليه 

4/3 ترك راباموادپركرده واجازه دهيدخشك شود.

گام دوم :        پوشش نهايي

بقيه ترك را پركرده واجازه دهيد مقداري از موادازسطح ترك بالاترباشدوسپس آن را با كفشك صاف كنيد.

بكارگيري موادسرد:

بطوركلي ، درزگيري سرد بايد قبل ازمصرف به خوبي مخلوط شود .تكنيكهاي شايع مختلفي وجددارند. اپراتورهامي توانند از ديگ ويا تفنگ درزبندي استفاده كنند عمليات درزگيري حتي مي تواند توسط اسپري وبا فشارانجام شود. دستگاههايي وجوددارند كه مواد را با سنگ مخلوط كرده واسپري مي كنند واستحكام قابل قبولي به وجودمي آيد. تركهابطوركلي پرشده و مازادموادتوسط كفشك UياV شكل صاف مي شود سطح مواد پس از ايجادفرورفتگي مي تواند مجددا"پرشود. ماسه سيليكا براي بالابردن چسبندگي آسفالت بخصوص در مناطق گرم  مورداستفاده قرارمي گيرد.

پوشش:

برخي از پروژه هاي درزگيري توسط دستمال كاغذي پوشيده مي شوند.

ترجيحا"بايد ترافيك را ازمحل هاي تازه درزگيري شده دورنگه داشت تا موادخود را بگيردوسفت شود.

براي اين كه ترافيك مختل نشود ميتوان از پوشش استفاده كرد.

بطوركلي3 روش براي پوشش وجوددارد:

 

1 -  موادشيميايي دردسترس هستند كه مي توان بر روي مواد اسپري كرد.

 

2– سنگ آهك نيز گزينه مناسبي است.

 

3 –استفاده ازدستمال كاغذي كه بر روي مواد گرم قرار مي گيرد.


Copyright © 2013, rahdarsanat . All Rights Reserved.